ŠV. MIKALOJAUS ŠVENTĖ

imgp6782

2016 m. gruodžio 4 d. parapijiečiai ir svečiai gausiai susirinko švęsti mūsų bažnyčios ir parapijos globėjo šv. Mikalojaus šventę ir padėkoti Viešpačiui už 115 metų, kai ši bažnyčia 1901 m. buvo perduota lietuviams katalikams. Šv.Mišioms vadovavo kun.Mindaugas Bernotavičius, koncelebravo parapijos kunigai, patarnavo Vilniaus kunigų seminarijos propedeutinio kurso klierikai.

„Kaip skelbia pranašas Izaijas, atėjęs Mesijas atneš taiką, susitaikymą ir „šalia vilko patilps ėriukas, leopardas gulės prie ožiuko“, taip ir gamtoje atkurtą harmoniją žmogumi tampantis Išganytojas atkuria mūsų sielose,“ –  homilijoje kalbėjo kun.Mindaugas. – „Adventas yra šio dvasios perkeitimo laikas, kviečiantis įdėmiai įsiklausyti į Dievo žodį ir jo galia atkurti mųsų sielose santarvę, artimo meilę, teisumą. Ateinantis Dievo Sūnus išpildo šiuos mūsų lūkesčius, kai atviromis širdimis jį priimame, Jį priimame, Juo sekame. Todėl Dievo žodis skamba ne tik tarp bažnyčių sienų, jis skamba mūsų kasdieniuose darbuose ir gyvenimuose, nes jį savo širdyse nešame į pasaulį.“  Šv. Mikalojus yra Įsikūnijusio Dievo Žodžio – Jėzaus Kristaus liudytojo pavyzdys. Jis skelbė jį visu savo gyvenimu, patvirtino jį gausiais gailestingumo darbais šelpdamas stokojančius ir gynė tikėjimą. Šventojo asmenybė įtaigiais pavyzdžiais šiandien moko mus tvirtu žingsniu eiti tikėjimo keliu, dvasinėmis įžvalgomis dalijosi pamokslininkas.

[gap height=”1″]

imgp6815Maldose dėkojome Viešpačiui, kad šioje, vienoje iš seniausių Lietuvos bažnyčių, skamba maldos ir giesmės mūsų protėvių kalba. Iki 1901 m. Vilniaus bažnyčiose buvo meldžiamasi lotynų ir lenkų kalba. XIX a. pabaigoje atgimstant lietuvių tautiniam sąmoningumui, lietuviai inteligentai daugeliu kreipimųsi prašė lietuvių sielovadai skirti bažnyčią ir leisti melstis lietuviškai. Po ilgų, daug pastangų pareikalavusių derybų 1901 m. šv.Mikalojaus bažnyčia buvo perduota lietuviams. Nuo to laiko joje gražiai išsiskleidė Vilniaus lietuvių dvasinis gyvenimas. Kūrėsi įvairios katalikų draugijos, chorai, jaunimo organizacijos. Buvo organizuojamos švietimo grupės, skaitomos paskaitos, vyko daug renginių. Taip pat aktyvėjo kultūrinis gyvenimas ir šioje dvasinėje erdvėje brendo ir skleidėsi Lietuvos Nepriklausomybės idėja.

Po šv. Mišių visi pamaldų dalyviai išėjo į šventorių, kur buvo pašventintas prie bažnyčios šoninės sienos pastatytas šv.Mikalojaus paminklas. Jo autorius – skulptorius Juozas Genevičius. Jaunieji šventės dalyviai sulaukė šv.Mikalojaus dovanėlių ir dalyvavo žaidimuose. Vėliau parapijos namuose susibūrėme prie bendro stalo, pasistiprinti gėrybėmis, kurias Viešpats atsiuntė, pabendrauti ir pasidalyti dvasine patirtimi ir visu gėriu, kurį atsinešėme savo širdyse.

[images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”581″ image=”581″]
[image link=”578″ image=”578″]
[image link=”579″ image=”579″]
[/images]

[gap height=”10″]

Scroll to Top