PASIRENGIMAS ŠV.TĖVO PRANCIŠKAUS APSILANKYMUI

 

PASIRENGIMO APAŠTALINEI POPIEŽIAUS

PRANCIŠKAUS KELIONEI Į LIETUVĄ GAIRĖS

Rugsėjo 22–23 d. Lietuvoje lankysis popiežius Pranciškus. Tai džiugi žinia, didžiulė Dievo dovana ir puiki proga grįžti prie tikėjimo Šaltinio, prie Kristaus, užmegzti su juo asmeninį ryšį ir iš Jo semtis džiaugsmingos vilties. Ji mums padės drąsiai pasitikti šių dienų iššūkius ir gyventi autentiškąkrikščionišką gyvenimą.

Šventasis Tėvas atvyksta stiprinti savo brolių ir seserų tikėjimo (plg. Lk 22, 32) ir kreiptis į kiekvieną geros valios žmogų. Pasirengimo vizitui tikslas – pasiruošti susitikti su popiežiumi Pranciškumi, išgirsti jo žodžius ir dėtis juos į širdį, kad jo apsilankymas būtų atnaujinto gyvenimo Kristuje paskata ir pradžia, o ne pabaiga.

Popiežiaus apsilankymas – visos Bažnyčios, gyvosios Kristaus bendruomenės įvykis. Taigi visi kviečiami būti kūrybingi ir pagal galimybes prisidėti prie vizito rengimo veikdami asmeniškai arba bendruomeniškai tiek parapijose, tiek vyskupijose. Visi tikintieji kviečiami atgaivinti tikėjimo į Kristų dovaną.

Šios gairės siūlo penkis pasirengimo popiežiaus vizitui žingsnius, kuriuos kiekvienas kviečiamas žengti asmeniškai ar su parapijos bendruomene. Vietos vyskupas, atsižvelgdamas į konkrečiusporeikius ar galimybes, gali šias gaires papildyti arba nustatyti kitas.

  1. PAŽINK

1.1 Pažink Kristų

Popiežius skelbia ne save, bet liudija Kristų ir iš jo kylančias gausias malones, todėl, jei esi pakrikštytas, prisimink krikšto pažadus ir pažvelk į jų reikšmę savo gyvenimui, o jei esi nekrikštytas, tiesiog pasidomėk Jėzumi.

Galimos temos: Kas yra Jėzus? Kas yra Dievo gailestingumas? Ką reiškia Išganymas? Ar man tai aktualu?

Žingsniai:

– perskaityk bent vieną Evangeliją nuo pradžios iki pabaigos,

– geriau pažink Jėzaus asmenį, skaitydamas Katekizmo poskyrį „Tikiu Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų“,

– perskaityk popiežiaus Pranciškaus katechezes apie gailestingumą,

– Jaunime, pasinaudok „YouCat“ bei kitomis knygomis. Skaityk ir analizuok antrąjį „YouCat“ poskyrį „Tikiu į Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų“ (71–112).

1.2 Pažink popiežių

Popiežius yra šv. Petro, kuriam Kristus patikėjo Bažnyčios raktus, įpėdinis, todėl svarbu pažinti jį ir Bažnyčią kaip tikėjimo bendruomenę.

Galimos temos: Popiežiaus institucija, Jonas Paulius II ir Lietuva, Popiežius Pranciškus – asmenybė ir mokymas, nešama žinia.

Žingsniai:

– perskaityk bent vieną popiežiaus Pranciškaus dokumentą ar knygą,

– surenk piligriminį žygį Jono Pauliaus II keliais Lietuvoje arba jame dalyvauk,

– susipažink su tuo, ką kalbėjo popiežius Jonas Paulius II Lietuvoje 1993 m. Ar savo gyvenime įgyvendinu Šventojo Tėvo raginimus?

– pasidomėk, ko moko Vatikano II Susirinkimas apie Bažnyčią ir jos reikšmę šiandieniame pasaulyje.

1.3 Pažink viltį

Popiežiaus vizito į Lietuvą šūkis skelbia: „Kristus Jėzus – mūsų viltis!“ (1 Tim 1,1)

Galimos temos: Kas yra viltis? Kokia didžiausia neviltis šiandien tyko? Ar įmanoma įvardinti jos priežastis? Kaip džiaugtis viltimi?

Žingsniai:

– skaityk popiežiaus Pranciškaus katechezes apie krikščioniškąją viltį,

– apmąstyk bent po vieną katechezę per savaitę,

– skaityk popiežiaus Benedikto XVI encikliką apie krikščioniškąją viltį „Spe Salvi“.

  1. MELSKIS

Savo gyvenimą ir pažintus naujus dalykus apmąstyk Dievo šviesoje. Tegu malda būna nuoširdus susitikimas su Jėzumi. Atnaujink maldos gyvenimą.

Žingsniai:

– kasdien melskis, nepamiršk Sutaikinimo sakramento, bent sekmadieniais ir švenčių dienomis dalyvauk šv. Mišiose;

– melskis popiežiaus intencijomis, kurios skelbiamos kiekvieną mėnesį. Tai padės siekti glaudesnės vienybės su šventojo Petro įpėdiniu ir malda prisidėti prie to, kas rūpi Visuotinei Bažnyčiai;

– su ypatingu pamaldumu gręžkis į Mariją, Bažnyčios provaizdį, ir įsigilink į Marijos vaidmenį Atpirkimo slėpinyje. Melskis intencijomis, paskelbtomis Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos – metams, kalbėdamas Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai maldą, Švč. Mergelės Marijos litaniją ir kitas vienybę su Švč. Dievo Motina stiprinančias maldas;

– šventieji ir palaimintieji yra autentiški tikėjimo liudytojai ir mūsų užtarėjai Danguje. Melsk Lietuvos šventųjų ir palaimintųjų, ypač šv. Kazimiero, jaunimo globėjo, ir palaimintojo vyskupo Teofiliaus užtarimo. Melsk šv. Joną Paulių II, kad padėtų tinkamai pasirengti popiežiaus Pranciškaus vizitui;

– melskis už popiežių, kad Dievas duotų jam jėgų ir ištvermės vadovauti Bažnyčiai;

– besiruošdamas vykti į šv. Mišias su popiežiumi, surink rūpesčius ir maldos intencijas tų savo aplinkos žmonių, kurie negali, nenori ar neketina vykti. Melskis tomis intencijomis besiruošdamas kelionei ir šv. Mišių metu;

– aplankyk Trakų Švenčiausiosios Mergelės Marijos Apsilankymo baziliką ir pagal nustatytą tvarką pelnyk visuotinius atlaidus. Aplankyk kitas Lietuvos šventoves, skirtas Dievo Motinos Marijos garbei, ir dalyvauk atlaiduose (Aušros Vartuose, Žemaičių Kalvarijoje, Šiluvoje, Krekenavoje, Pivašiūnuose ir kt.);

– aplankyk Gailestingumo šventovę Vilniuje ir pasimelsk prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo;

– puoselėk ir skleisk bažnytines pamaldumo praktikas: Švenčiausiojo Sakramento adoraciją, Rožinį, Gailestingumo vainikėlį, gegužines ir birželines pamaldas;

– parapijose ir ypač vienuolinėse bendruomenėse surenk kassavaitinę Švč. Sakramento adoraciją popiežiaus intencijomis.

  1. BENDRAUK

Bažnyčia – tai gyvoji Kristaus bendruomenė. Tikėjimo kelyje nesame vieni. Popiežius Pranciškus kaip tik atvyksta sustiprinti tikėjimo.

Žingsniai:

– kalbėk su artimaisiais, draugais, bendruomenės grupelėse ar parapijoje apie tikėjimo dalykus.

Diskutuokite apie tai, ką skaitėte;

– drąsiai kalbėk apie Dievą tiems, kurie dar nepažįsta Kristaus. Padedamas kunigų

– ir kitų parapijos ar bendruomenės narių surenk diskusijas popiežiui Pranciškui rūpimomis temomis. Surenk popiežiaus knygų pristatymą bibliotekose ar kitose tam tinkamose vietose.

Pakviesk žmonių, kurie yra toli nuo Bažnyčios;

– įsijunk į parapijos tikinčiųjų grupę. Jeigu tokios nėra, pamėgink ją su bendraminčiais įkurti.

Kartu planuokite piligrimystę pas popiežių, aptarkite ne tik praktinius klausimus, bet ir ruoškitės dvasiškai;

– mylėk artimą Jėzaus pavyzdžiu, būk gailestingas, kaip Dangaus Tėvas yra gailestingas. Savo aplinkoje gyvenk pagal Jėzaus skelbiamą gailestingumo, tiesos, artimo meilės dvasią ir liudyk ją konkrečiais gailestingumo darbais;

– parapijose ar grupelėse surenk filmų apie popiežių Pranciškų peržiūrą ir diskusiją;

– vyskupijose bent vieną kunigų susirinkimą galima skirti artimiau susipažinti su popiežiumi Pranciškumi ir jo mintimis, o vienuolinės bendruomenės galėtų kartu daugiau pagvildenti popiežiui rūpimas temas.

  1. DALYVAUK

Skleisk popiežiaus apsilankymo žinią, padėk plisti Gerajai Evangelijos Naujienai:

– tapk savanoriu ir padėk tinkamai pasirengti popiežiaus vizitui, kad jis vyktų sklandžiai. Užsiregistruoti į savanorių komandą gali svetainėje www.popieziausvizitas.lt. Nebūk pasyvus stebėtojas, būk Dievo karalystės bendradarbis!

– atvyk ir dalyvauk susitikimuose su popiežiumi. Įsidėmėk, kad 2018 m. rugsėjo 22–23 d. popiežius Pranciškus lauks susitikimo su Tavimi. Sek programą ir nepamiršk užsiregistruoti į susitikimus svetainėje www.popieziausvizitas.lt;

– drauge su kitais broliais ir seserimis Kristuje aktyviai dalyvauk Bažnyčios ir visuomenės gyvenime.

  1. GYVENK

Ar visa tai taps tik istorija?

– Pasibaigus vizitui dar kartą perskaityk ir permąstyk, ką išgirdai ir patyrei. Popiežiaus Pranciškaus sveikinimus ir kalbas galėsi rasti oficialioje popiežiaus vizito svetainėje www.popieziausvizitas.lt;

– popiežiaus Pranciškaus atvežtą žinią aptark su parapijos, organizacijos bendruomene ar bičiuliais;

– stenkis kasdieniame gyvenime, šeimoje, darbe, parapijoje ir bendruomenėje remtis Šventojo Tėvo raginimais.

Scroll to Top